Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

STAZE KOJE VODE DALJE OD BINAHA
 
Frater Alion

CARICA

Četiri su elementa Drevnih i četiri su njihove projekcije u četiri sveta koje sami čine. Ova četvorostrukost je opšte obeležje i materijalizacija pojavnog Univerzuma. Čeiri elementa ne mogu postojatijedan bez drugoga već se njihove pirode i osobine upotpunjuju dajući jedni drugima smisao i moćispoljavanja vlastite, pojedinačne, jedinstvene prirode svakog od njih.

Iz Kosmičke Praznine su prvo stvorena četiri elementa koji su esencija Zvezda i Sazvežđa, koje kao zodijak imaju, tako, svoja elementalna svojstva, zatim se formirao solarni sistem čije planete u sebi sadrže elemente i naposletku i sama Zemlja je Kraljevstvo njihovog mnoštva kombinacija. Ovaj kreativni tok je trostruki po prirodi i kreće se od suptilnijih ka grubljim sferama. Ono što "određuje" suptilnost i "čistotu tih svetova je nihova prožeta sa, petim ne-elementom, Duhom koji je i aktivan i pasivan u svom su-delovanju sa četiri elementa. Ovaj tok je gotovo najpreciznije prikazan"istočnjačkim" trigramima od kojih je u "Knjizi Promena" 64 kombinacije predato najspoljašnjijim štovateljima Drevne Mudrosti. Te 64 kombinacije su nastale od 8 osnovnih elemenata koji su ništa drugo do četiri elementa udvojeni aktivnošću i pasivnošću Duha u toj materiji. Novi Eon je odškrinuo Vrata Mudrosti pa jeovo učenje rašireno po celoj planeti, i nesamo to, ono što je bilo čuvano za Unutanje Redove posvećenika sada je poteklo u Sve. Sada su nam jasno znane trigramske pemutacije četiri elementa za sva tri Ranga Reda Telemita. Time se ispunjava jedan od naših osnovnih ciljeva - razotkrivanje Misterija i obelodanjivane Istina. Vreme ograničenja i skrivanja polako prolazi, Eon pobedničkog Deteta je uhvatio koren i polako klija i pupi pokazujući i plodove, menjajući time Svet.

Čak se i formula Tetragramatona menja u ovom Eonu, te od JHVH se prešlo na AMEN koji je prikladniji formuli Eona (predstavljajući Šin koje okrunjuje JHVH), budući da suštinskije odslikava formuluistinske Prirode Bića, a usklađena je sa Enohijanskom Magikom koja je nosilac magičkog pocesa ovog doba. Ključevi ove Mudrosti su davno dati ljudima ali su oni počeli pravilno da se koriste tek kada je ljudska svest dosegla odgovarajući stadium i sposobnost da ih koristi -u cilju lične, nesebične spoznaje i ostvarenjasveobuhvatne dobiti za celu Rasu. To je i "svrha" tih Ključeva -upotpunjenje Božanske Kreacijena svim Razinama putem osvešćivanja i buđenja Anđeoskih, Duhovnih i Božanskih energija u svakom deluUniverzuma. Vrata Božanske Mudrosti se otključavaju i otvaraju tim Ključevima tako da Razumevanje ljudi raste i dolazi sve bliže shvatanju Krune -onoga što je sjedinjen Govor i Tišina, Aktivnost i Pasivnost -onoga što je onkraj četiri elementa poput Bebe u Jajetu Duha.

Telo Žene-Carice, koja se prikazuje na ovoj karti je takođe trostruko, uzvišeno Duhovno i Materijalno. Ona je Boginja koja se javlja u trideset Eira Enohijanske "Magike". Ona je Kapija spoznaje zasve Ljude Zemlje, Ljubavnike i Samotnike, ona je Lik najvišeg koji se pojavljuje u obliku njenog tela. "On"i "Ona" su očito sjedinjeni još jednom potvrđujuđi Univerzalnu formulu. To je Kosmičko Božanstvo štovano izvan vremena i postora u svom odraslom i svemoćnom ispoljavanju Moći i Mudrosti. On-a je Majka Svega, Beskrajno, Ništa.

 

MAGI

Dvadeset i dve su staze Mudrosti koje čine i krase Drvo Života. Te staze obuhvataju sve sfere postojanja na svim razinama. One, kao šo je znano kroz Kabalističko učenje, povezuju deset Sefirota koji su plodovi Drveta Života. Sefiroti su stanja svesti i energetskog postojanja, a staže su pocesi koji se odvijaju između njih. No, i u svakom od sefirota se nalazi njegovo "lično" Drvo Života, projektujući se dimenzionalno unutar i izvan u sam beskraj ka sušinskoj Tački i ka samom Obodu Univerzuma.

Kuća Mudrosi, u kojoj gospodari TOT, sadrži i poseduje u sebi svo znanje o celokupnom Univerzumu. To znanje tj. Mudrost je i samo energetski potencijal koji je u stanju da se ispolji po Volji na odgovarajućimRazinama. Sve Svete Knjige, svihreligioznih, duhovnih i filozofskih sistema su sročene u ovoj Kući Mudrosti. Sve te Svete Knjige su srožene po potebama Eona u kojima su se manifestovale i prenešene ljudima putem Magova koji su bili sposobni da uđu u Kuću Mudrosti i opšte sa Božanstvom koje daje Reč i Misao. Ti Magovi su bili Majstori Velikog Belog Bratstva i jedina svrha njihovog posojanja je bila da prenesu svoju Istinu u Svet. Te Mudrosti su dramatično i aktivno pokretale razvoj i istoriju civilizacije na maloj planeti Zemlji. Kao što svako doba ima odgovarajuće učenje Mudrost i Reč doba, tako se i sa smenom Eona te Mudrosti prožišćuju i usklađuju, menjaju u skladu sa razvojem ljudske rase. Smene Eona i njihovih Formula su neminovne u kretanju Kosmičke Luči, pa se tako i na Zemlji sada manifestuje Eon Horusa, Krunisanog i Pobedničkog Deteta, čija reč Zakona je TELEMA, čija je Reč Eona ABRAHADABRA.

To unosi promene u svim sferama funkcionisanja društva, same civilizacije, oslobađajuđi je stega prošlog doba. Ozirisov Eon, ili još raniji Izidin Eon nisu "zli" ili "loši" oni u izvesnim oblicima još uvek deluju, ali je očito da su suštinski prevaziđeni novim učenjem. Telema sama po sebi ne insistira na striktnom sledbeništvu samo nje kao "Formule" ili "filozofije" već upućuje na razvijanje slobodoumlja odbacivanje i prevazilaženje svih barijera i spoznavanje Istinske Pirode svakog od nas, postavljajući nas na vlastitu putanju Zvezde. red Telemita za to ima i daje jednostavne i precizne upute, a ne obavezuje na odanost nikom drugom do sebi samome -Mi imamo pravo da vršimo svoju Volju, čineći to niko nam neće reći ne.

Jedan je Prorok koji je pokenuo telemitsku "Struju 93", ali novi Eon poziva i upućuje sve tragače da se uzdignu i dosegnu Mudrost primajući vlastitu Svetu Knjigu i donesu time još ZvezdaneLuči sa Nebana Zemlju.

Tarot koji je slikovita Knjiga TOT-a, koji nosi Mudrost u sebi, dat je ljudima u prošlosti. Sam Tarot ne treba odvajati od Kabale i Astrologije (a vreme će dokazati nesumnjive "veze" sa Fizikom, Hemijom Biologijom, Psihologijom i SVIM ostalim Naukama) jer su korespodencije očite i neprikosnovene. Tarot je sebe dokazao kao nosioca Mudrosti i njegovo učenje nosi u sebi većinu Magičkih i Mističkih sisema u svoj svojoj raznovrsnosti. No, kako teče vreme, tako će i sam Tarot biti prevaziđen, jer je i on podložan trostrukom Univerzalnom principu nastanka, postojanja i uništenja i njega će smeniti Duhovno Učenje koje se danas lagano uzdiže na obzorju Eona, a zapisano je u Knjizi Enohovoj, što je i prorečeno iz samog Svetilišta Mudosti čiju nam Istinu donose Magi.

...

Back

Objavljeno u web magazinu Skakavac br. 8.

http://www.scribd.com/Bobodyee