Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

SMRT I REINKARNACIJA-RA MATERIJAL

Seanse kanalisanja

 
Dr. Don Elkins, Karla Rukert, Džim Mekarti


Ispitivač: Nakon naše fizičke smrti, kako mi to nazivamo, u ovom određenom denzitetu i ovom određenom inkarnacijskom iskustvu, mi gubimo ovo hemijsko telo. Pošto izgubimo hemijsko telo, da li zadržavamo drugačije vrste tela? Da li u tom trenutku i dalje postoji celina uma/tela/duha.

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Celina uma/tela/duha je delimično nedirnuta; kompleks fizičkog kompleksa uz koji povezujete termin "telo" je manifestacija gušćeg telesnog kompleksa, snažnog i informisanog inteligencijom.

Ispitivač: Da li postoji neki gubitak uma ili duha nakon ove tranzicije koju nazivamo smrt ili nekog drugog pogoršanja ili i jednog i drugog zbog gubitka ovog hemijskog tela koje sada imamo?

Ra: Ja sam Ra. U vašim terminima postoji veliki gubitak celine uma usled činjenice da mnoge aktivnosti mentalne prirode kojih ste svesni tokom iskustva na ovoj tački prostora/vremena nisu ništa više do površinska iluzija kao i hemijsko-telesni kompleks.

Drugim rečima ništa od važnosti nije izgubljeno; karakter ili, da tako kažemo, čista distorzija emocija, sklonosti i mudrost, ako hoćete, postaju očigledne po prvi put; ove čiste emocije i mudrost i sklonosti većinom bivaju ignorisane ili potcenjene tokom fizičkog životnog iskustva.

Seansa 34

Ispitivač: Hvala vam. Da li biste definisali karmu?

Ra: Ja sam Ra. Naše shvatanje karme odgovara onome što biste mogli nazvati inercijom. Ove aktivnosti, koje su stavljene u pokret, će se nastaviti, koristeći puteve balansiranja dok se ne probude viši principi koje možete povezati sa prekidanjem ili zaustavljanjem. To prekidanje inercije aktivnosti može biti nazvano opraštanje. Ta dva koncepta su nerazdvojiva.

Ispitivač: Ako jedan entitet u inkarnaciji razvije ono što nazivamo karma, da li će se javiti bilo kakvo programiranje u vidu katalizatora koji će mu onemogućiti da dođe do tačke oproštaja kada će olakšati karmu?

Ra: Ja sam Ra. To je uglavnom tačno. Međutim, pojedinac i drugi-sebe koji su uključeni mogu u bilo kom trenutku putem procesa razumevanja, prihvatanja i opraštanja popraviti ove obrasce. Ovo je tačno u svakoj tački inkarnacijskog obrasca. Oni, koji su pokrenuli aktivnosti, mogu da oproste samima sebi i nikada više ne počine tu grešku. To takođe prekida ili zaustavlja ono što zovete karma.

Seansa 47

Ispitivač: Onda nakon smrti posle ove inkarnacije mi i dalje imamo telo žutog spektra u potencijalnom stanju, ali da li se kod planetarne populacije uopšteno govoreći manifestuje telo zelenog spektra?

Ra: Ja sam Ra. Ne odmah. Prvo telo koje se aktivira nakon smrti je "tvorac oblika" (body-maker) ili telo indigo zraka. Ovo telo ostaje - vi ste ga zvali "ka" - dok se ne prodre kroz eteričnost i dok totalnost uma/tela/duha ne stekne razumevanje. Jednom kada je ovo ostvareno i ako je telo koje treba da se aktivira zeleno, to se i događa.

Ispitivač: Dozvolite mi da nešto izjavim i recite mi da li sam u pravu. Nakon smrti, ako je neki entitet nesvestan, on može postati ono što zovemo zemaljski duh (duh vezan za Zemlju), sve dok ne bude u stanju da dostigne odgovarajuću svest koja je neophodna za aktiviranje jednog od njegovih tela. Da li bi onda bilo moguće aktivirati bilo koje od ovih tela, od crvenog do violetnog?

Ra: Ja sam Ra. Ako je dat odgovarajući stimulans, to je tačno.

Ispitivač: Koji stimulans bi kreirao ono što zovemo zemaljski duh ili postojani duh?

Ra: Ja sam Ra. Stimulans za ovo je sposobnost volje. Ako je volja uma/tela/duha žutog zraka jača od progresivnog podsticaja fizičke smrti da se shvati šta dolazi, što jeste, ako je volja dovoljno koncentrisana na prošla iskustva, entitetova školjka žutog zraka, iako više nije aktivna, ne može da bude ni potpuno deaktivirana i sve dok volja ne popusti, celina uma/tela/duha je uhvaćena. Ovo se često događa, čega ste, kako vidimo, svesni, u slučajevima iznenadne smrti i u slučajevima ekstremne brige za stvari ili drugog-sebe.

Ispitivač: Dobro, da li se aktiviranje narandžastog zraka nakon smrti događa često na ovoj planeti?

Ra: Ja sam Ra. Veoma često, zbog činjenice da je ova određena menifestacija bez učešća volje. Povremeno će neki drugi - sebe toliko zahtevati oblik onoga, koji prolazi kroz fizičku smrt, da će ostati priviđenje tog bića. To je narandžasti zrak. To je retko, jer normalno ako jedan entitet želi drugoga dovoljno da bi ga pozvao, entitet će imati odgovarajuću želju da odgovori pozivu. Te manifestacije će biti školjke žutog zraka.

Ispitivač: Šta veliki procenat zemaljske populacije aktivira posle smrti na fizičkom planu?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje opširno pitanje tokom ovog rada.

Normalna procedura za celinu uma i duha posle harmonične smrti u telesnoj manifestaciji žutog zraka je odmor u eteričnom ili indigo telu sve do trenutka kada entitet započne svoje pripreme za inkarnacijska iskustva na mestu čija je manifestacija oblikovana od strane eterične enegije. Ovo indigo telo, koje je inteligentna energija, je sposobno da ponudi novoj mrtvoj, kao što vi to nazivate, duši perspektivu i mesto, sa koga će imati pogled na najskorije manifestovano iskustvo. Postoji li neko kratko pitanje na koje možemo odgovoriti sada?

Seansa 48:

Ispitivač: Hvala vam. Uzeo bih kao primer neki entitet, počevši od pre rođenja, koji stoji relativno visoko u pogledu zrelosti vibracija na pozitivnoj stazi uz moguću zrelost za žetvu na kraju ovog ciklusa, i pratio pun ciklus njegovog iskustva od pre njegove inkarnacije - koje telo je aktivirano, proces samog inkarniranja, aktiviranje treće-denzitetskog fizičkog tela, proces kako se telo kreće kroz ovaj denzitet i kako na njega deluju katalizatori, proces smrti i aktiviranje različitih tela, tako da možemo napraviti pun krug od trenutka pre inkarnacije, kroz inkarnaciju, pa sve do smrti. Možete li to učiniti za mene?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje je iskrivljeno pretpostavkom da su sve kreacije slične. Svaka celina uma/tela/duha poseduje sopstveni obrazac aktiviranja i sopstveni ritam buđenja. Važna stvar za žetvu je harmoničan balans između različitih energetskih centara celine uma/tela/duha. Treba napomenuti da je ovo od relativne važnosti. Razumemo srž vašeg pitanja i daćemo uopšteni odgovor naglašavajući ograničenja takve generalizacije.

Entitet pre inkarnacije boravi na odgovarajućem mestu u vremenu/prostoru. Vrsta primarne boje ove lokacije će zavisiti od entitetovih potreba. Entiteti na primer, koji, kao recimo Putnici, imaju jezgro celine uma/tela/duha primarne zelene, plave ili indigo boje, će se odmarati unutar njih.

Ulaz u inkarnaciju zahteva zaodevanje ili aktiviranje indigo zraka ili eteričnog tela jer je ono "tvorac oblika". Mlada ili mala fizička celina uma/tela/duha ima sedam energetskih centara potenciranih pre procesa rađanja. Postoje takođe analogije u vremenu/prostoru tih energetskih centara koji korespondiraju sa sedam energetskih centara u svakom od sedam primarnih boja denziteta. Tako u mikro-kosmosu egzistiraju sva iskustva koja su pripremljena. To je kao da dete u sebi sadrži univerzum.

Aktiviranje nekog entiteta visokog stepena zrelosti će se nesumnjivo relativno brzo kretati prema nivou zelenog zraka koji je odskočna daska za osnovnu plavu. Uvek postoje izvesne teškoće u prodiranju do plave osnovne energije jer ona zahteva nešto, što vašim ljudima veoma nedostaje, a to je iskrenost (otvorenost). Plavi zrak je zrak slobodne komunikacije sa samim sobom i sa drugima-sobom. Ako uzmemo da će zreli ili gotovo zreli entitet raditi sa odskočne daske zelenog zraka, može se reći da će iskustva u preostalom delu inkarnacije biti fokusirana na aktiviranje primarnog plavog zraka ili slobodne komunikacije, indigo zraka ili inteligentne energije koja se slobodno deli i, ako je moguće, prolaska kroz prolaz, prodiranje kroz violetni zrak inteligentne beskonačnosti. Manifestacija toga se može posmatrati kao pozdravljanje svete prirode svakodnevne kreacije i aktivnosti.

Posle smrti telesnog kompleksa, kako vi nazivate tu tranziciju, entitet će se odmah po poimanju svog stanja, vratiti indigo telu tvorcu-oblika (form-maker) i odmarati se u njemu dok se ne stvori odgovarajuće buduće okruženje.

Ovde se javlja anomalija kod žetve. Tokom žetve entitet će preneti svoje indigo telo u manifestaciju violetnog zraka, kako se ona vidi u primarnoj žutoj boji. To je zbog merenja stepena zrelosti za žetvu entiteta. Nakon što se ova anomalna (nepravilna) aktivnost brižljivo sprovede, entitet će se vratiti u svoje indigo telo i biti smešten na odgovarajuću tačku primarne boje u vremenu/prostoru i prostoru/vremenu na kojoj će biti dovršeno vreme isceljenja i učenja/podučavanja i biti određene potrebe naredne inkarnacije.

Ispitivač: Ko nadgleda određivanje daljih inkarnacijskih potreba i postavlja listu zrelosti za inkarnaciju?

Ra: Ja sam Ra. To je pitanje sa dva odgovora.

Kao prvo, postoje oni direktno pod Čuvarima koji su odgovorni za inkarnacijske obrasce onih koji se automatski inkarniraju, što znači, bez budne samo-svesnosti o procesu spiritualne evolucije. Možete zvati ova bića anđelima ako želite. Oni su, da tako kažemo, "lokalni" ili sa vaše planetarne sfere.

Zrelost vibracije se može uporediti sa sipanjem različitih vrsta tečnosti u istu čašu. Neki će se podiči na vrh; drugi će potonuti na dno. Kada se približi žetva, oni koji su ispunjeni sa najviše svetlosti i ljubavi će prirodno, bez nadgledanja, biti u liniji, da tako kažemo, za iskustvo inkarnacije.

Kada entitet u svojoj totalnosti celine uma/tela/duha postane svestan mehanizma evolucije duha, on će sam aranžirati i postaviti one lekcije i entitete koji su neophodni za maksimalan rast i izražavanje polariteta u inkarnacijskom iskustvu pre nego što nastupi proces zaboravljanja.

Jedini nedostatak ove potpuno slobodne volje zrelih entiteta koji biraju vrstu inkarnacijskih iskustava je u tome, što neki entiteti pokušavaju da nauče tako mnogo tokom jednog inkarnacijskog iskustva, da intenzitet katalizatora dezorganizuje polarizovane entitete i iskustvo nije maksimalno iskorišćeno, kako je bilo nameravano.

Ispitivač: To bi se moglo uporediti sa studentom koji na fakultetu upisuje više kurseva nego što ih zaista može usvojiti u datom vremenu. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Seansa 51:

Na poleđini knjige "Tajna velike piramide" ima nekoliko reprodukcija egipatskih crteža i radova i neke prikazuju ptice kako lete iznad horizontalno položenih entiteta. Da li postoji neka veza sa Ra?

Ra: Ja sam Ra. Crteži o kojima govorite su neki od mnogih koji iskrivljuju naše učenje o percepciji smrti kao prolaza ka daljim iskustvima. Ta distorzija se odnosi na razmišljanja o specifičnoj prirodi procesa takozvane smrti celine uma/tela/duha. To bi se vašim terminima moglo nazvati distorzijom Gnosticizma; to je verovanje da se znanje i odgovarajuća pozicija mogu postići putem brižljivog posmatranja i naglašavanja pokreta, koncepata i simbola. U stvari, proces fizičke smrti je onakav kakav smo opisali: proces tokom koga je pomoć dostupna i jedino što je potrebno tokom smrti je oslobađanje entiteta od njegovog tela, koje vrše oni koji ga okružuju i slavljenje tog procesa od strane ožalošćenih. Na taj način se pomaže umu/telu/duhu entiteta, koji doživljava fizičku smrt, a ne brižljivim ritualima koji se ponavljaju.

Seansa 51:

Ispitivač: Izjavili ste da je odmah posle smrti fizičkog tela primarno aktivirano indigo telo i izjavili ste da je ono stvaralac oblika. Zašto je to tako?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje pitanje za ovu seansu.

Indigo telo se može posmatrati kao analogno inteligentnoj energiji. U mikrokosmosu ono je Logos. Inteligentna energija totalnosti celine uma/tela/duha crpi svoju energiju iz inteligentne beskonačnosti ili Kreatora. Treba razumeti da Kreator, kako u mikrokosmosu tako u makrokosmosu, ima dve prirode: ne-potentnu beskonačnost koja je inteligentna: to je sve što postoji.

Slobodna volja je potentna, kako Kreatora prema nama, tako i nas samih kao ko-Kreatora sa inteligentnom beskonačnošću koja ima volju. To bi se moglo predstaviti kao indigo telo ili telo koje stvara oblik i njegova mudrost da se izabere odgovarajuća lokacija i vrsta iskustava, koje će taj ko-Kreator ili sub-Logos, kako ga vi nepromišljeno nazivate, preduzeti.

Seansa 69:

Ispitivač: Da li sam dobro razumeo da smrt, bilo prirodna, bilo usled nesrećnog slučaja ili samoubistva, dakle, da bi sve vrste smrti stvorile iste uslove posle smrti, u kojima bi entitetu bila dostupna zaštita prijatelja? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Pretpostavljamo da pre svega mislite na to da tokom iskustva smrti negativni prijatelji ne bi bili u stanju da udalje entitet. To je veoma tačno jer je entitet bez kopče, koja ga spaja sa fizičkim kompleksom prostora/vremena, daleko svesniji i nije lakoveran, osobina koja je na neki način zaštitni znak onih koji vole čitavim srcem.

Međutim, prirodna smrt bi bez sumnje bila mnogo harmoničnija; smrt usled ubistva je zbunjujuća i entitetu bi trebalo izvesno vreme/prostor da bi se ustalio, da tako kažemo; smrt usled samoubistva bi prouzokovala još duže lečenje i povratak na treći denzitet da bi se ponovila mogućnost učenja lekcija, koje je postavilo više ja.

Seansa 71:

Ispitivač: Kada neki entitet prođe kroz proces smrti na trećem denzitetu on dospeva na vreme/prostor. Nalazi se u drugačijim okolnostima. Da li biste molim vas opisali okolnosti i svojstva vremena/prostora i zatim proces lečenja inkarnacijskih iskustava, kroz koji neki entiteti prolaze?

Ra: Ja sam Ra. Na ovo pitanje je teško dati adekvatan odgovor zbog ograničenja vibraciono-glasovnih kompleksa vašeg prostora/vremena, ali pokušaćemo da odgovorimo najbolje što možemo.

Obeležje vremena/prostora je nejednakost između vremena i prostora. U vašem prostor/vremenu prostorna orijentacija materije uzrokuje opipljiv sklop iluzije. U vremenu/prostoru je nosi ono svojstvo koje znate kao vreme. To svojstvo sadrži entitete i iskustva koji su neopipljivi u relativnom smislu. U vašem sklopu vibriranje svake čestica ili jezgra se sa supraluminalnih brzina pomera ka brzini koja se približava onome što nazivate brzinom svetlosti.

Tako je vreme/prostor ili metafizičko iskustvo veoma fino podešeno i, mada analogno prostoru/vremenu, nedostaju mu opipljiva svojstva. Na tim metafizičkim planovima veliki deo onoga što nazivate vremenom se koristi za kritičko procenjivanje ili ponovno procenjivanje iskustava i za učenje/podučavanje prethodne prostorno/vremenske inkarnacije, ako ćete to tako nazvati.

Ekstremna fluidnost ovih regiona čini mogućim da se prozre kroz mnogo toga, što je potrebno apsorbovati, pre nego što se proces lečenja okonča. Svaki entitet je lociran u donekle nepokretnom položaju, kao što se vi u prostoru/vremenu nalazite u donekle nepokretnom položaju u vremenu. Više ja i tvorac oblika (body-maker) smeštaju entitet u taj nepokretni položaj, tako da on može biti u odgovarajućoj konfiguraciji za učenje/podučavanje koje je primilo u prostorno/vremenskoj inkarnaciji.

U zavisnosti od te vremensko/prostorne lokacije postoje određeni pomagači koji asistiraju u procesu lečenja. Proces uključuje potpuno sagledavanje iskustava, njihovo sagledavanje na pozadini ukupnih iskustava celine uma/tela/duha, oproštaj sebi za sve pogrešne korake u smislu propuštenih putokaza tokom inkarnacije i konačno, brižljivu procenu onoga što kao sledeće treba naučiti. To obavlja više ja, sve dok entitet u prostoru/vremenu ne postane svestan procesa i načina spiritualne evolucije. Od tada entitet svesno učestvuje u svim odlukama.

Ispitivač: Da li je taj proces lečenja na pozitivnom vremenu/prostoru identičan tom procesu na negativnom remenu/prostoru?

Ra: Ja sam Ra. Proces oproštaja i prihvatanja na prostoru/vremenu je veoma sličan onome na vremenu/prostoru. Međutim, u prostoru/vremenu nije moguće odrediti kurs zbivanja izvan inkarnacije, već samo korigovati sadašnje disbalanse. Sa druge strane, u vremenu/prostoru nije moguće korigovati neizbalansirane aktivnosti, ali je moguće uvideti disbalanse i istinski oprostiti sopstvu za ono što jeste.

Zatim se prave odluke, da bi se postavile verovatnoće/mogućnosti, koje će ispraviti te disbalanse u onome što biste nazvali budućim prostorno/vremenskim iskustvima. Prednost vremena/prostora je u fluidnosti i većem pregledu. Prednost prostora/vremena je što se, radeći u mraku uz slabu svetlost sveće, mogu ispraviti ti disbalansi.

Ispitivač: Kada neki entitet izabere negativnu polarizaciju da li je proces lečenja i procenjivanja sličan za negativnu stazu?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Programiranje iskustava

Ispitivač: Pitao sam se da li postoji programiranje iskustava koje uzrokuju da pojedinac dođe do određenih katalizatora u svakodnevnom životu. Na primer, tokom svakodnevnog života postoje mnoge stvari koje možemo iskusiti. Možemo gledati na ta iskustva kao na čiste slučajnosti ili kao na svesni dizajn naše sopstvene svesti, u vidu dogovaranja sastanaka ili odlazaka na neka mesta. Pitao sam se da li postoji nešto iza scene, kako biste to moglo nazvati, programiranje katalizatora da kreira potrebna iskustva za mnogo veći i brži rast u slučaju nekih entiteta. Da li se to događa?

Ra: Ja sam Ra. Verujem da smo uhvatili srce vašeg pitanja. Molim vas, tražite dodatne informacije ako nismo u pravu.

Inkarnirani entiteti koji su postali svesni procesa inkarnacije i na taj način programiraju svoja sopstvena iskustva, mogu izabrati snagu katalizatora ili, da izrazimo to drugačije, broj lekcija koje preuzimaju, da bi doživljavali i učili u jednoj od inkarnacija. To ne znači da je sve predodređeno, već pre da postoje nevidljive smernice do nekih događaja koji će funkcionisati u skladu sa tim programiranjem. Zato, ako je jedna prilika propuštena, pojaviće se druga dok učenik životnog iskustva, da tako kažemo, ne zgrabi tu lekciju koja mu je ponuđena i preduzme njeno učenje.

Ispitivač: Onda će ta lekcija biti re-programirana, može se tako reći, kako se životno iskustvo nastavlja. Hajde da kažemo da neki entitet razvija sklonosti koje u stvari nije izabrao da razvija tokom inkarnacije. Da li je onda moguće da se programira iskustvo, tako da on dobije priliku da uskladi te sklonosti putem balansiranja. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je potpuno tačno.

Ispitivač: Hvala vam. Iz ovoga bih izveo pretpostavku da je orijentacija u umu entiteta jedina stvar koja uopšte ima bilo kakve posledice. Fizički katalizator koji doživljavamo, nezavisno od toga šta se sa njime događa, će biti striktna funkcija onoga što se odvija u umu. Ja ću upotrebiti jedan primer (primer je izbrisan) u vezi sa orijentacijom uma, vođenim katalizatorom. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Mi bismo više voleli da ne koristimo neki dobro poznati primer, saopštavajući ili izričući u svojoj komunikaciju ogromnu količinu distorzija kojoj je svaka dobro poznata priča izložena. Zato, možemo odgovoriti na prvi deo vašeg pitanja, moleći da izbrišete primer. U potpunosti je tačno, u skladu sa našim znanjem, da je orijentacija ili polarizacija celine uma/tela/duha razlog za percepciju koju generiše svaki entitet. Ta se scena može posmatrati u vašoj prodavnici. Entitet može ostati bez dovoljnih rezervi. Neki entitet može iskoristiti tu priliku da bi krao. Drugi može iskoristiti tu priliku da bi se osetio kao gubitnik. Neko će se bez razmišljanja odreći poslednjeg što ima, platiti koliko je potrebno i otići svojim poslom. Entitet pozadi/iza može, posmatrajući osetiti saosećanje, može se osetiti zebnju, zato što stoji pored povređene osobe, može osetiti velikodušnost, može osetiti ravnodušnost.

Da li sada vidite ove analogije na jasniji način?

Ispitivač: Mislim da da. Onda ću iz ovoga izdvojiti koncept koji je donekle teži zbog onoga što ste ranije objasnili, da čak i četvrti pozitivni denzitet ima koncept odbrambene akcije, ali se iznad četvrtog denziteta odbrambena aktivnost ne koristi. Koncept odbrambene (defanzivne) akcije i akcije napada (ofanzivne) se mnogo više koristi u našem sadašnjem denzitetu.

Pretpostavljam da ako je neki entitet dovoljno snažno polarizovan u svojim mislima u pozitivnom smislu da odbrambena akcija neće biti neophodna zbog toga što se za njega neće javiti prilika u kojoj bi posegnuo za odbrambenom aktivnošću. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To se ne može znati. Međutim, kao što smo rekli, neki entitet koji je sposoban da programira iskustva može izabrati broj i intenzitet lekcija koje će biti naučene. Moguće je da neki ekstremno pozitivno orijentisani entitet programira situacije za samog sebe testirajući svoju sposobnost sebe da se uzdrži od odbrambenih akcija, čak i do tačke fizičke smrti sebe ili drugog sebe. Ova je intenzivna lekcija i nije poznato, da tako kažemo, šta su entiteti programirali. Mi možemo, ako se to želi, da pročitamo to programiranje. Međutim, to je narušavanje slobodne volje i mi smo izabrali da to ne činimo.

Ispitivač: Želeo bih da pitam da li vam je poznata pokretna slika pod nazivom Deveta konfiguracija? Da li je znate?

Ra: Ja sam Ra. Mi smo skenirali vaš um i videli strukturu pod imenom Deveta konfiguracija.

Ispitivač: Ta pokretna slika predstavlja temu o kojoj smo govorili. Pukovnik mora da donese odluku. Pitao sam se oko njegove polarizacije. Mogao se povući pred, da tako kažemo, negativnim silama, ali je umesto toga izabrao da brani svog prijatelja. Da li je moguće za vas da procenite šta je bliže pozitivnoj polarizaciji: da se odbrani pozitivno orijentisani entitet, ili da se dozvoli suzbijanje od strane negativno orijentisanih entiteta?

Ra: Ja sam Ra. To pitanje zalazi u četvrti denzitet kao i vaš sopstveni i odgovor na njega se najbolje može sagledati kroz aktivnosti entiteta zvanog Jehoišua (Jehoshuah), kojeg vi zovete Isus (Jesus). Taj entitet su mogli da brane njegovi prijatelji. Entitet je zatražio od svojih prijatelja da odlože sablje. Entitet je sam sebe izručio i bio pogubljen. Njegov impuls da zaštiti voljene druge-sebe je onaj koji traje kroz četvrti denzitet, obilujući empatijom. Više od ovoga ne možemo i ne smemo da kažemo.

 

Seansa 37

Ispitivač: Vratimo se samo malo unazad danas, jer bih želeo znati da li je razlog za donošenje nuklearne energije na ovaj denzitet pre nekih četrdeset godina imao neke veze sa entitetima koji su izazvali razaranje Maldeka, da li je to bila druga šansa da koriste nuklearnu energiju miroljubivo radije nego destruktivno?

Ra: Ja sam Ra. To je netačno u smislu da se dvokolica stavlja ispred konja, kao što vaši ljudi to kažu. Želja za ovom vrstom informacija privlači te podatke vašim ljudima. Nije data zbog spoljnih uticaja; to je pre bila želja vaših ljudi. Od ove tačke vaše razmišljanje je tačno u tome da su entiteti želeli drugu šansu koju ste spomenuli.

Ispitivač: Koji je bio mehanizam za ispunjenje želje za informacijama koje se tiču nuklearne energije?

Ra: Ja sam Ra. Kako smo razumeli vaše pitanje mehanizam je bio ono što vi zovete inspiracijom.

Ispitivač: Da li bi ta inspiracija bila neki entitet koji je pomoću misli utisnuo te informacijeu osobu koja ih je želela? Da li bi to bio mehanizam inspiracije?

Ra: Ja sam Ra. Mehanizam inspiracije uključuje jednu neobičnu sposobnost želje ili volje za znanjem ili za primanjem u određenim oblastima, praćenu mogućnošću za otvaranjem i poverenjem u ono što biste mogli nazvati intuicijom.

 

Seansa 48

Ispitivač: Hvala vam. Uzeo bih kao primer neki entitet, počevši od pre rođenja, koji je relativno visoko na listi u pogledu zrelosti vibracija na pozitivnoj stazi uz moguću zrelost za žetvu na kraju ovog ciklusa, i pratio pun ciklus njegovog iskustva od pre njegove inkarnacije - koje telo je aktivirano, proces samog inkarniranja, aktiviranje treće-denzitetskog fizičkog tela, proces kako se telo kreće kroz ovaj denzitet i kako na njega deluju katalizatori, proces smrti i aktiviranje različitih tela, tako da možemo napraviti pun krug od trenutka pre inkarnacije, kroz inkarnaciju, pa sve do smrti. Možete li to učiniti za mene?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje je iskrivljeno pretpostavkom da su sve kreacije slične. Svaka celina uma/tela/duha poseduje sopstveni obrazac aktiviranja i sopstveni ritam buđenja. Važna stvar za žetvu je harmoničan balans između različitih energetskih centara celine uma/tela/duha. Treba napomenuti da je ovo od relativne važnosti. Razumemo srž vašeg pitanja i daćemo uopšteni odgovor naglašavajući ograničenja takve generalizacije.

Entitet pre inkarnacije boravi na odgovarajućem mestu u vremenu/prostoru. Vrsta prave boje ove lokacije će zavisiti od entitetovih potreba. Entiteti na primer koji, kao recimo Putnici, imaju jezgro celine uma/tela/duha prave zelene, plave ili indigo boje, će se odmarati unutar njih.

Ulaz u inkarnaciju zahteva zaodevanje ili aktiviranje indigo zraka ili eteričnog tela jer je ono "tvorac oblika". Mlada ili mala fizička celina uma/tela/duha ima sedam energetskih centara potenciranih pre procesa rađanja. Postoje takođe analogije u vremenu/prostoru tih energetskih centara koji korespondiraju sa sedam energetskih centara u svakom od sedam pravih boja denziteta. Tako u mikro-kosmosu egzistiraju sva iskustva koja su pripremljena. To je kao da dete u sebi sadrži univerzum.

Aktiviranje nekog entiteta visokog stepena zrelosti će se nesumnjivo relativno brzo kretati prema nivou zelenog zraka koji je odskočna daska za osnovnu plavu. Uvek postoje izvesne teškoće u prodiranju do plave osnovne energije jer ona zahteva nešto što vašim ljudima veoma nedostaje, a to je iskrenost (otvorenost). Plavi zrak je zrak slobodne komunikacije sa samim sobom i sa drugima-sobom. Ako uzmemo da će zreli ili gotovo zreli entitet raditi sa odskočne daske zelenog zraka, može se reći da će iskustva u preostalom delu inkarnacije biti fokusirana na aktiviranje primarnog plavog zraka ili slobodne komunikacije, indigo zraka ili inteligentne energije koja se slobodno deli i, ako je moguće, prolaska kroz prolaz, prodiranje kroz violetni zrak inteligentne beskonačnosti. Manifestacija toga se može posmatrati kao pozdravljanje svete prirode svakodnevne kreacije i aktivnosti.

Posle smrti telesnog kompleksa, kako vi nazivate tu tranziciju, entitet će se odmah po poimanju svog stanja, vratiti indigo telu tvorcu-oblika (form-maker)i odmarati se u njemu dok se ne stvori odgovarajuće buduće okruženje.

Ovde se javlja anomalija kod žetve. Tokom žetve entitet će preneti svoje indigo telo u manifestaciju violetnog zraka, kako se ona vidi u pravoj žutoj boji. To je zbog merenja stepena zrelosti za žetvu entiteta. Nakon što se ova anomalna (nepravilna) aktivnost brižljivo sprovede, entitet će se vratiti u svoje indigo telo i biti smešten na odgovarajuću tačku prave boje u vremenu/prostoru i prostoru/vremenu na kojoj će biti dovršeno vreme isceljenja i učenja/podučavanja i biti određene potrebe naredne inkarnacije.

Ispitivač: Ko nadgleda određivanje daljih inkarnacijskih potreba i postavlja listu zrelosti za inkarnaciju?

Ra: Ja sam Ra. To je pitanje sa dva odgovora.

Kao prvo, postoje oni direktno pod Čuvarima koji su odgovorni za inkarnacijske obrasce onih koji se automatski inkarniraju, što znači, bez budne samo-svesnosti o procesu spiritualne evolucije. Možete zvati ova bića anđelima ako želite. Oni su, da tako kažemo, "lokalni" ili sa vaše planetarne sfere.

Zrelost vibracije se može uporediti sa sipanjem različitih vrsta tečnosti u istu čašu. Neki će se podiči na vrh; drugi će potonuti na dno. Kada se približi žetva, oni koji su ispunjeni sa najviše svetlosti i ljubavi će prirodno, bez nadgledanja, biti u liniji, da tako kažemo, za iskustvo inkarnacije.

Kada entitet u svojoj totalnosti celine uma/tela/duha postane svestan mehanizma evolucije duha, on će sam aranžirati i postaviti one lekcije i entitete koji su neophodni za maksimalan rast i izražavanje polariteta u inkarnacijskom iskustvu pre nego što nastupi proces zaboravljanja.

Jedini nedostatak ove potpuno slobodne volje zrelih entiteta koji biraju vrstu inkarnacijskih iskustava je u tome, što neki entiteti pokušavaju da nauče tako mnogo tokom jednog inkarnacijskog iskustva, da intenzitet katalizatora dezorganizuje polarizovane entitete i iskustvo nije maksimalno iskorišćeno, kako je bilo nameravano. Ispitivač: To bi se moglo uporediti sa studentom koji na fakultetu upisuje više kurseva nego što ih zaista može usvojiti u datom vremenu. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

 

Seansa 50

Ispitivač: Možete li objasniti koncept da je za jedan entitet neophodno da se polarizuje ili ostvari odgovarajuću interakciju sa drugim entitetima tokom inkarnacije na fizičkom planu, kao što znamo, i zašto to nije moguće između inkarnacija kada je entitet svestan onoga što želi da učini i onda može delovati na način za koji se nada da je pravi.

Ra: Ja sam Ra. Dozvolite da kao primer uzmemo čoveka koji vidi sve karte u pokeru. On onda zna igru. To je onda dečija igra za kockara, jer ne predstavlja rizik. Druge karte su mu poznate. Mogućnosti su mu poznate i igra će biti odigrana korektno ali bez interesovanja.

U vremenu/prostoru i u denzitetu prave boje zelene, sve su karte otvorene. Misli, osećanja, nevolje, sve se to može videti. Nema prevare i ne postoji želja za prevarom. Tako se mnogo toga može postići u harmoniji ali um/telo/duh stiče mali polaritet iz te interakcije.

Dozvolite nam da se vratimo na metaforu i proširimo je na najdužu igre pokera koja se može zamisliti, čitav život. Karte su ljubav, nedopadanje, ograničenje, neugodnost, zadovoljstvo itd. One se konstantno dele i ponovo dele i ponovo dele. Vi možete, tokom ove inkarnacije početi - naglašavamo početi - da saznajete svoje karte. Možete početi da tražite ljubav unutar sebe. Možete početi da balansirate svoja zadovoljstva, svoja ograničenja, itd. Međutim, vaša jedina indikacija o kartama drugih-sebe je da im pogledate u oči.

Ne možete da se setite svojih karti, njihovih karti, možda čak ni pravila te igre. Tu igru mogu dobiti samo oni koji polože svoje zadovoljstvo, svoja ograničenja, sve svoje karte okrenute na gore na sto i kažu u duši: "Svi, svi vi igrači, svaki drugi-sebe, šta god da je u tvojoj ruci, ja te volim." To je igra: saznati, prihvatiti, oprostiti, balansirati i otvoriti se u ljubavi. To ne može biti učinjeno bez oproštaja, jer ne bi imalo nikakvu težinu u životu totalnosti uma/tela/duha.

Katalizator

Seansa 33

Ispitivač: Zamolio bih vas da navedete sve velike mehanizme, dizajnirane da obezbede katalitička iskustva koja ne uključuju interakciju sa drugim - sobom. To je prvi dio.

Ra: Ja sam Ra. Vidimo iz ovog pitanja da ste uvideli da su primarni mehanizam za katalitička iskustva u trećem denzitetu drugi - sebe. Lista drugih katalitičkih uticaja: prvo, Univerzum Kreatora; drugo, sopstvo.

Ispitivač: Možete li dati neki potkategorije uz sopstvo ili načine kako sopstvo deluje katalitički proizvodeći iskustva?

Ra: Ja sam Ra. Prvo, nemanifestovano sopstvo. Drugo, sopstvo u odnosu prema društvom sopstvu kreiranom od strane sopstva i drugih-sebe. Treće, interakcija između sopstva i naprava, igračaka i razonoda smišljenih od strane sopstva i drugih - sebe. Četvrto, odnos sopstva sa onim atributima koje možete nazvati rat i ratnim glasinama.

Ispitivač: Razmišljao sam o mogućnosti katalizatora putem fizičkog bola. Da li to spada u ovu kategoriju?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno, to pripada nemanifestovanom sopstvu; to znači, sopstvu kojem nisu potrebni drugi-sebe da bi se manifestovalo i činilo.

Ispitivač: Da li nam je ostalo dovoljno vremena da postavimo drugi deo ovog pitanja koje se odnosi na glavne mehanizme, dizajnirane da obezbede katalizator koji podrazumeva interakciju sa drugim-sebe?

Ra: Ja sam Ra. Imate dovoljno vremena za to, jer možemo izraziti tu listu na jedan od dva načina. Možemo govoriti beskonačno, ili možemo jednostavno izjaviti da bilo koja interakcija između sopstva i drugog-sebe poseduje potencijal katalizatora koji se sastoji u potencijalnoj razlici između sopstva i drugog - sebe uz stalnu činjenicu o prisustvu Kreatora kao sebe i kao drugog - sebe. Možete postaviti dodatna pitanja za specifične informacije.

Seansa 34

Ispitivač: Hvala vam. Možete li mi dati primere za katalizatorskih aktivnosti iz prethodne seanse, počevši sa nemanifestovanim sopstvom koje proizvodi katalizator koji podučava.

Ra: Ja sam Ra. Opažamo vaše interesovanje za katalizator bola. To iskustvo je najčešće među vašim entitetima. Bol može poticati od fizičkog kompleksa. Mnogo češće je to mentalni ili emocionalni kompleks. U malom broju slučajeva bol je spiritualan u kompleksu prirode. To stvara potencijal za učenje. Te lekcije će biti učene na razne načine. Te lekcije gotovo uvek podrazumevaju/uključuju strpljenje, toleranciju i sposobnost za svetlosni dodir. Veoma često katalizator za emocionalni bol, bez obzira da li je to smrt fizičkog kompleksa voljenog drugog-sebe ili drugi sličan gubitak, će jednostavno imati suprotan rezultat, gorčinu i nestrpljenje, ozlojeđenost. To je katalizator koji se pogrešno razvio. U ovom slučaju će biti potreban dopunski katalizator da ponudi nemanifestovanom sopstvu dalje mogućnosti za otkrivanje sebe kao sve-dovoljnog (all-sufficient) Kreatora koji sadrži sve što postoji i koji je ispunjen radošću.

 

Seansa 34

Ispitivač: I mislio sam da je tako, ali nisam bio siguran. Možete li mi dati istu vrstu informacija s obzirom na nemanifestovanu interakciju između sopstva i uređaja, igračaka i inovacija?

Ra: Ja sam Ra. U ovom određenom primeru se ponovo koncentrišemo većinom na narandžasti i žuti centar energije. U negativnom smislu većina naprava, koje se koriste među vašim ljudima i koje zovete sredstvima za komunikaciju i razonodu kao što su mnoge takmičarske igre, poseduju distorziju da celinu uma/tela/duha drže neaktiviranom, tako da su aktivnosti žutog i narandžastog zraka oslabljene, čime znatno opada mogućnost ua aktivaciju zelenog zraka.

Druge vaše naprave se mogu posmatrati kao igračke putem kojih entitet istražuje mogućnosti svog fizičkog ili mentalnog kompleksa i u nekim retkim slučajevima duhovnog kompleksa, aktivirajući narandžasti zrak u onome što nazivate timskim sportovima i u drugim napravama kao što su vaši modeli transporta. To se može posmatrati kao put istraživanja osećanja i moći; pre svega, moć nad drugima ili moć grupe nad drugom grupom drugih - sebe.

Ispitivač: Što je generalni prosečni efekat televizije u našem društvu u pogledu ovih katalizatora?

Ra: Ja sam Ra. Pored nastojanja iz zelenog zraka kod nekih da preko ovog medija prenesu informacije istine i lepote, moramo sugerisati da je u zbiru efekat ove naprave odvraćanje i spavanje.

 

Seansa 54:

Ispitivač: Pre inkarnacije, kada entitet postane svesniji procesa evolucije i kada izabere stazu, bilo negativnu ili pozitivnu, u jednom trenutku entitet postaje svestan onoga šta želi da radi da bi odblokirao i balansirao energetske centre. Od tog trenutka on je sposoban da kao životna iskustva isprogramira ona katalizatorska iskustva koja će pomoći nejgov proces odblokiranja i balansiranja. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Onda svrha onoga što nazivamo inkarnisanim stanjem u celini ili gotovo u celini bila doživljavanje isprogramiranog katalizatora i zatim razvijanje funkcije katalizatora. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Zbog jasnoće ćemo ponoviti da je svrha inkarnacije evolucija celine uma/tela/duha. Nije neophodan katalizator da bi se to postiglo. Međutim, bez katalizatora želja za evolucijom i vera u taj proces se ne manifestuje pravilno i evolucija se ne odigrava. Zbog toga je katalizator programiran i taj program je stvoren za celinu uma/tela/duha na njegov jedinstveni zahtev. Zato je poželjno da celina uma/tela/duha bude svesna glasa svog iskustvenog katalizatora i da ga posluša, skupljajući od njega ono zbog čega se inkarnirala.Back

Više informacija:

http://www.llresearch.org/

http://www.lawofone.info/