Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

KABALA - DREVNA NAUKA JEVREJA
  Dragan Paripović

" U početku (Postanje 1:1) - kada je volja Kralja počela da dejstvuje, on je urezao znamenja u nebeskoj sferi (koja ga okruživaše). Iz Nigdine, tamni plam suknuo je kroz najskrivenije vilajete Ajin Sof-a, Beskonačja, poput magle počevši da se oblikuje u neoblikovanom - uvijajući se u spiralni veo ni bele ni crne, ni crvene ni zelene, niti bilo koje boje. Tek kada je ovaj plam počeo da se širi i prostire, prolomile su se zračeće boje. Iz srži tog plamena, skrivenog u tajnovitosti ajin sof-a, briznuo je izvor iz kojeg su zablistale boje Beskonačne Svetlosti.

Izvor je izbio, ali se još uvek nije izlio u eter (sferu). Ne bi se ni dao razaznati da iz Beskonačne svetlosti nije bljesnula vrhunska tačka iz koje je konačno potekla raznobojna svetlost."

Prema kabalističkoj tradiciji Bog, koji večno prebiva S One Strane Onostranog, stvara iz Apsolutne i Bezgranične Prazni­ne Nepostojanja prvo stanje Nemanifestovanog postojanja. Iz tog Beskonačnog sta­nja, kristalizuje se područje Bezgranične Svetlosti, usred koje se pomalja bezdimenzionalna tačka, nazvana Prva Kruna (u indijskoj tradiciji poznata kao Tačka Om). Ova tri stanja, odnosno vela Nemanifestovanog Postojanja, Ain, Ain Sof i Ain Sof Aur čine negativnu pozadinu stvaranja (uslove ili uzroke stvaranja), koje je poteklo iz prve tačke Prve Krune da bi se, u daljem sledu stvaranja, razvilo u arhetipski svet Božanskih Emanacija. Dovršenje ove Emanacije kroz četiri sveta i deset kosmičkih sfera moći - nazvano je Adam Kadmon, to jest, Prvobitni i Uni­verzalni Čovek. Iako sačinjen od deset aspekata Kreatora, Adam je simbol ujedinjene delotvorne celine, prvi čovek koji je postao živa slika univerzuma i ogledalo svoga Stvoritelja.

Uloga Adama Kadmona, prema predanju, jeste da deluje u manifestovanom svetu kao neprekidna ravnoteža nemanifestovanoj strani postojanja. Skala ove ravnoteže je toliko bezgranična da je u nju svaki događaj uključen, od najvećih kosmičkih događaja pa sve do najmanjih dešavanja, treptaja na ivici praznine. Ta skala obuhvata totalno postojanje, beskonačno gibanje između polova Svega i Ničega. Međutim, treba shvatiti da je pojavni svet u neprekidnom kretanju, dok Apsolut večito ostaje beskrajna tišina, mir i praznina.

Adam Kadmon je Univerzum stvoren prema Božijoj promisli i ova figura prvog čoveka je docnije, u ezoteričnoj strani judaizma, sažeta u dijagram nazvan Drvo Života. Takva metafizička predstava stvaranja shvatljiva je formulacija univerzal­nih principa i procesa uobličenih u deset sfera emanacije, koja se postepeno odvija kroz četiri sveta Kabale. Zasnovano na božanskim aspektima i njihovim odnosi­ma, Drvo Života predstavlja arhetipski nacrt prema kome je Univerzum uobličen. Isti model primenljiv je kroz sve niže svetove, tako da je i najsićušniji iz čovekova roda verna reprodukcija prvobitnog Adama.

KRATAK ISTORIJAT KABALE

Kada se ne zna tačno koliko je Kabala stara, pretpostavlja se da je starija i od Starog Zaveta, a prenošenje je usmeno. Inače, kabala na hebrejskom znači primiti odnosno razotkriti. Po jednoj legendi, Bog je podučavao misterijama Kabale odabranu družinu anđela još pre pada Čoveka. Anđeli su potom u Kabalu uputili Adama, kako bi mogao da se putem trideset i dve staze mudrosti (deset sefirota i dvadeset dva slova hebrejskog alfabeta) ponovo uzdigne do Nebesa. Otada se Kabala prenosi s kolena na koleno, od usta do usta, uz pomoć anđela. Druga priča pripoveda kako je Mojsije pohodio plani­nu Sinaj tri puta. Svaki put bi sedeo u prisustvu Boga četrdeset dana. Prvi put je primio pisani zakon, drugi put je dobio dušu zakona, a treći put je primio dušu duše zakona, koja je ono što danas nazivamo Kabalom i misterijama Kabale. Potom je Mojsije vešto ukomponovao svete misterije u prvih pet knjiga Biblije (nazvanih Pentateuh). Svoj konačni pisani oblik Ka­bala je dobila u Španiji i južnoj Francuskoj tokom dvanaestog i trinaestog veka. Oko 1280. godine, španski kabalista Mojsije ben Šemtob de Leon pustio je u opticaj opširan komentar prvih pet Mojsijevih knjiga, koji je kasnije postao poznat kao Zohar, ili Knjiga Uzvišenosti. Tvrdilo se, međutim, da je u pitanju delo rabina Simeona bar Johaja, slavnog učitelja iz drugog stoleća Nove Ere, koji je umro u ekstatičnom transu, ostavivši svojim učenicima da zabeleže mudrost kojoj je podučavan u svojim vizijama.

DRVO ŽIVOTA I PREPOROD MAGIJE

Drvo života, osim što predstavlja osnov jevrejskog misticizma i mapu povratka duše Bogu, vremenom je postalo i izuzetno delatno magijsko oruđe. Praktična strana Drveta života svoju apoteozu doživela je magijskim i gnostičkim preporodom s kraja 19. veka, kada je u Londonu osnovan hermetički red Zlatne Zore. Adepti Zlatne Zore, među kojima su naj poznatiji bili Mek Gregor Meters, Alan Benet, Alister Krouli, Dajon Forčn i drugi, razvili su na osnovu Drveta života delotvoran sistem ritualne magije, koji je bio primenljiv kako za rešavanje praktič­nih životnih problema, tako i za rešavanje najsloženijih pitanja duha. Ovi adepti su razvili sistem postepenih inicijacija od najniže, pa sve do najviših sefira Drveta života dospevši, tako, do kontakta sa Bestelesnim Adeptima Velikog Belog Bratstva. Gledano iz tog ugla, kabalista je za­pravo kosmički putnik, koji putuje od jednog do drugog sveta simbolično prikazanog sefirom Drveta života, dok dvadeset i dve staze predstavljaju subjektivna stanja svesti, duž kojih putnik mora broditi kako bi dosegao različite svetove. Vremenom je svaki od ovih istaknutih okultista Zlatne Zore razvio svoj sistem putovanja ovim duhovnim prostorima, služeći se aktivnom imaginacijom, zure­njem u kristalnu kuglu (magijsko ogledalo), ili putujući u suptilnom telu (astro-mentalna projekcija). Ovakvim putovanji­ma operator postiže proširenje svesti, ili kako kaže Dajon Forčn (Dion Fortune): "Zamišljanje slike i vibriranje Božanskog imena ima za cilj da proučavaoca dovede u vezu sa silama koje se nalaze u osnovi svake sfere Drveta života; i kada se ta veza uspostavi, njegova svest se prosvetljuje i njegova priroda stiče novu energiju zahvaljujući sila­ma sa kojima je došao u dodir."

Iz reda Zlatne Zore docnije su se razvile mnoge hermetičke grupe sa manjim ili većim odstupanjima od izvornog uče­nja matičnog reda, ali je svaka od njih kao okosnicu svog sistema imala Drvo života.

Rad sa Drvetom života doista ima široku primenu, od korišćenja za poslove niže magije (materijalizacije, talismani, amuleti), preko klasifikacije svih mogućih ideja u univerzumu (u svojstvu svojevr­snog kosmičkog kompjutera; pa sve do viših teurgijskih radova koji uglavnom uključuju kontakt sa Nadzemaljskim Inteligencijama, odnosno Bestelesnim Adepti­ma koji, upućenima u jezik kabale, svoje poruke prenose posredstvom kabalističkih ključeva. Naravno, kontakti koje sa inteligencijama uspostavljaju istrenirani okultisti razlikuju se od danas popularnih kontakata sa sumnjivim inteligencijama, koje rado preuzimaju svetačka i veličajna obličja kako bi zloupotrebile lakoverne i psihički labilne osobe. U radu sa inteli­gencijama istrenirani okultista se prvenstveno služi jezikom i simbolima kabale kako bi proverio namere entiteta koji se pojavljuje u njegovoj magijskoj sferi. Ukoliko je inteligencija sumnjivih namera, ma kako sjajno izgledala kada se pred magičarem pojavi, njena svetlost će ugasnuti kada magičar pokaže određene znake provere.

ČETIRI SVETA KABALE

Kao što se dalo videti, kabalisti osim fizičkog barataju i sa višim planovima egzistencije. Otuda podela svega postojećeg na četiri područja ili četiri sveta Kabale. Ta četiri sveta Kabale su: Asiah (fizički svet), Jecirah (svet oblikovanja), Briah (svet stvaranja) i Acilut (svet božanskih emanacija). Svaki od ova četiri sveta, opet, ima svoje Drvo života. Ovi svetovi zapravo predstavljaju stanja svesti koja, kao što se iz same podele može videti, u procesu involucije duše, na putu njenog povratka Bogu, u višim svetovima postaju sve tananija ili suptilnija. Tako, svest koja se uzdigla do sveta oblikovanja (Jecirah) opaža anđele i druga stvorenja tog suptil­nog područja, zajedno sa bogovima svih dosadašnjih mitologija koje je čovek stvorio, dok, na primer, svest koja se uzdigla do sveta stvaranja (Briah) opaža arhanđele i druga stvorenja tog područja uzvišenog uma. Na osnovu toga za koji od ova četiri sveta se vezuje, individualna duša se manifestuje u obliku Nefeša (duša u svom poistovećenju sa fizičkim telom i animalnim - nagonskim porivima), Ruaha (du­ša u svom poistovećenju sa suptilnim energijama uma) i Nešemaha (duša poistovećena sa samom srži uma). Postoji i psihološko tumačenje četiri sveta Kabale i prema tom tumačenju Asiah (fizički svet) predstavlja telo, Jecirah (svet oblikovanja) predstavlja individualno nesvesno, Briah (svet stvaranja) se odnosi na kolektivno nesvesno i arhetipske predsta­ve. Svet božanskih zračenja (Acilut) bi označavao božansko Sopstvo koje u Sve­mu doživljava Sebe.

SEFIROTI KABALISTIČKOG DRVETA ŽIVOTA

Drvo Života, kao što smo rekli u prošlom broju, sastoji se od deset sefira, bro­jeva, odnosno kosmičkih zona moći, koje su imenovane: 1. KRUNA (Keter), 2. MUDROST (Hokmah), 3. RAZUMEVANJE (Binah), 4. MILOSRĐE (Hesed), 5. SNAGA (Geburah), 6. LEPOTA (Tifaret), 7. POBEDA (Necač), 8. SJAJ {Hod), 9. TEMELJ (Jesod) i 10. KRALJEVSTVO (Malkut). Neki autori 7. zo­nu moći zovu još i VEČNOST (blažen­stvo iskustva večnosti) dok je 8. zona moći nazvana još i ODJEKIVANJE (ovaj naziv se odnosi na osnovni magijski princip invokacije).

Svaka sefira Drveta Života ima svoju specifičnu boju, kao i božansko ime čijim se vibriranjem u praksi dospeva u stanje svesti koje odgovora određenoj sefiri. To znači da se u procesu magijskog kreiranja koristi sposobnost imaginacije i emotivnog uživljavanja. Konkretno, ako se ukaže potreba za materijalizacijom neke ideje, magičar prvo određuje na koju sefiru Drveta Života se ista ideja odnosi, potom se putem molitve usredsređuje na božanske atribute te sfere, zamišlja boju te sfere, emotivno se egzaltira dolazeći tako u kontakt sa psihičkim energijama kolektivnog nesvesnog koje potom fiksira u određeni talisman koji treba da privuče okolnosti pogodne za ostvarenje zadate želje. Naravno, ovakav rad sa nesvesnim energijama zahteva zdravu psihu i uravnotežen um, dugotrajnu magijsku disciplinu, kao i obavljanje svih pripremnih radnji u vezi sa opremanjem hrama gde će se magijski rad izvoditi.

MAGIČNE BOJE DRVETA ŽIVOTA

U Kraljičinoj skali boja (koja inače služi za magijsko kreiranje), Sefira Keter se zamišlja u blještavo beloj boji, astrološki joj odgovara planeta Pluton. Sefira Hokmah je sive boje i pripisuje joj se zračenje planete Neptun. Sefira Binah je crne boje i astrološki joj odgovara planeta Saturn. Ova tri sefirota čine vrhunsku trijadu i u praksi se uglavnom koriste za najviše teurgijske radove. Ispod njih se nalazi kabalistički bezdan, koji odvaja svet noumena od nižih svetova pojavnog univerzuma. Po tradiciji, ovaj Bezdan se pre­lazi pobedom nad moćnim demonom Horonzonom koji, u jungovskoj terminologiji, predstavlja kolektivnu senku čovečanstva.

Na mestu gde se nalazi Bezdan postoji i takozvana lažna sefira Daath što znači ZNANJE i ovoj sefiri se astrološki pripisuje planeta Uran.

Idući naniže dolazimo do sefire Hesed, plave boje, čiji je planetarni atribut Jupiter. U praksi se zamišljanjem ove sefire kreira uspeh, autoritet, bogatstvo, ekspanzija u materijalnom i u duhovnom pogledu.

Potom sledi sefira Geburah, skerletne boje, kojoj odgovara planeta Mars. Radom sa ovom sefirom može se izgraditi vrlina hrabrosti, odlučnosti, volje, može se poboljšati potencija itd.

Na centralnom mestu Drveta Života smeštena je sefira Tifaret, kojoj odgovara Sunce. Tifaret predstavlja mesto prvog susreta čoveka sa Božanskim, ili kako se to u magijskoj terminologiji kaže božansko iskustvo Znanja i Razgovora sa Sve­tim Anđelom Čuvarem. Sa praktične strane, iz ove sefire kreira se razvoj tekućih poslova, razvoj talenata za umetnost, dobro zdravlje, sreća, dobar odnos sa šefovi­ma, odnosno poslodavcima i si.

Atribut sedme kosmičke zone moći, Necah, je planeta Venera, a ova sefira zamišlja se u smaragdno-zelenoj boji. Osim što predstavlja duhovni zanos i blaženstvo, koncentracijom na ovu sefiru postiže se i privlačenje ljubavnog partnera, podstiče se ljudska ljubav uopšte, utiče se na poboljšanje životnog standarda u celini, a talismani sa planetarnim sigilima Venere privlače i sve stvari koje se tiču sjaja, luksuza, uživanja, zabave i naslade.

Sefiri Hod pripisuje se naranđžasta boja, a njen planetarni atribut je planeta Merkur. Ovo je sfera okultizma i magije, pisanja, intelekta i učenja. Odnosi se i na nervni sistem.

Sefira Jesed se zamišlja u ljubičastoj boji, njen planetarni atribut je Mesec. Odnosi se na pitanje psihe uopšte, na snove i sposobnost tumačenja snova, astralne projekcije i si. Privlačenje stalnog ljubavnog partnera postiže se radom sa ovom sefirom, a povrh svega, ovo je sefira koja se tiče seksualne magije.

Deseta sefira, Malkut, ima četiri boje i to - crnu, malsinastu, limun žutu i riđu, a atribuirani su joj elementi vatra, voda, vazduh, zemlja. Sama ova sefira predstavlja materijalni univerzum, odnosi se na fizičko telo i radom sa njom u praksi mogu se ostvariti kuće, stanovi, lokali, zemlja, placevi itd.

DRVO ŽIVOTA - KOSMIČKI KOMPJUTER

Sefiroti Drveta Života povezani su Stazama Mudrosti, kojima su atribuirana dvadeset i dva slova hebrejskog alfabeta. Ova slova se savršeno poklapaju sa dvadeset i dve arkane Tarota. Iz ovoga se, dalje, razvio čitav sistem korespondencija, koji obuhvata božanstva, boje, mirise, drago kamenje, magijske slike, magijske moći i si. Alister Krouli je, međutim, u ovom sistemu korespondencija najdalje otišao vezujući staze mudrosti za trigrame i heksagrame Ji Dinga, i uopšte za sve moguće elemente istočnjačkih sistema duhovnog razvoja, uključujući tu i budističke meditacije, Hindu božanstva, duhovna postignuća relevantna za istočnjačke sisteme i si. Gledajući na kabalu kao na magij­sku azbuku u pismu, jednom svom učeniku on piše: "Kabalu treba da prihvatiš s punim poverenjem, kao što dete prihvata azbuku kojoj ga uče u školi . . . Drvo Života mora se naučiti napamet, moraš ga znati unazad, sa strane i odozgo nadole; ono mora da postane posvemašnja osnova tvog mišljenja."

Originalna verzija teksta nalazi se na:

http://www.babun.net

Čitaocima koje zanima ova tema može biti interesantan portal koji se nalazi među novim linkovima ka prijateljskim sajtovima:

http://kabala-srbija.com

Pored toga preporučujemo knjigu Dion Fortune: "Mistična Kabala" koja predstavlja verovatno najbolju objavljenu studiju o Kabali

http://www.esotheria.com/modules.php?name=
=Asers_Shop&s_op=viewproductdetails&lid=5 30&ttitle=MISTIand

I jedan od boljih eksternih linkova:

ttp://www.digital-brilliance.com/kab/index.htmBack